Česká republika
Tel: +420 379 731 698
Email: info@vetrainternational.cz

Zásady ochrany osobních údajů

HomeZásady ochrany osobních údajů

1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Řídíme se principem shromažďovat pouze informace nezbytně nutné k realizaci naší činnosti. 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce: VETRA International s.r.o., IČO 63506670, se sídlem Pod Korábem 727, Kdyně, 34506, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6555 (dále též „VETRA“). Kontaktní e-mail: info@vetrainternational.cz.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VETRA zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci své podnikatelské činnosti, především tedy osobní údaje našich partnerů a kontaktních osob. Jedná se tak zejména o údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, případně je od Vás získáme v průběhu jednání o smlouvě a jejího plnění.

4. ÚČELY POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
• řešení vašich požadavků a dotazů
• dodržení našich zákonných povinností
• náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy)
• poskytování informací, případně nabídek, o kterých věříme že pro vás mohou být přínosné

5. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

S ohledem na uvedené účely zpracováváme zejména tyto údaje:
• Obchodní firma, případně jméno, příjmení, sídlo či místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení.
• Údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách – akademický titul, jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu.

6. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data mohou být za účelem splnění smlouvy kterou jste s námi uzavřeli předána a zpracovávána třetími stranami spolupracujícími na realizaci jednotlivých zakázek a podléhajícími legislativě EU a na území zemí EU, jako například:
• Dopravci
• Ověřující autority
• Subdodavatelé

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje VETRA zpracovává po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

8. ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  • Právo na přístup k osobním údajům drženým o Vás;
  • žádat o aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů, aby byly vždy přesné;
  • získat své osobní údaje v elektronickém formátu pro sebe nebo pro jiného správce;
  • žádat vymazání Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné k účelům, za nimiž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • omezit zpracování Vašich osobních údajů za jistých okolností, například když jste vznesli námitku proti přesnosti Vašich osobních údajů, po dobu umožňující nám ověřit jejich přesnost;
  • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů ze specifických důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, která má přednost před našimi přesvědčivými, legitimními důvody pro zpracování;
  • kdykoli svůj souhlas zrušit, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením, nebo pokud je nějaký jiný právní základ pro zpracování Vašich údajů (např. přednostní legitimní zájmy);
  • podat stížnost u správce údajů a/nebo příslušného úřadu pro ochranu údajů.
10. SOUBORY COOKIE

VETRA používá soubory „cookies“ a další běžné technologie rozpoznání zařízení návštěvníka našich www stránek www.vetrainternational.cz bez možnosti jednoznačné identifikace uživatele. Jedná se výhradně o cookies nezbytně nutné k provozu webových stránek které není možné vypnout. Tuto technologii sledování lze odmítnout v prohlížeči uživatele.

11. SOUHLAS

Používáním našich produktů a služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nemůžeme Vám poskytovat naše služby.