nejčastější dotazy ke stažení reference

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy VETRA International s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy VETRA International s.r.o.

Platné od 1.10.2018

1.Všeobecná ustanovení

Následující všeobecně obchodní podmínky (dále jen "VOP") blíže upravují obsah smluvního vztahu založeného na základě kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi firmou VETRA International s.r.o., sídlem Pod Korábem 727, 34506 Kdyně („firma VETRA“) jako prodávající/zhotovitel na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé.

Ze smluvního vztahu jsou (v jakékoliv podobě) vyloučeny veškeré všeobecné obchodní podmínky (nebo jen obchodní podmínky) kupujícího a/nebo objednatele.

Podmínky ujednané v předmětné smlouvě mají vždy přednost před zněním těchto „VOP“. Jakákoliv ujednání činěná mezi smluvními stranami po uzavření předmětné smlouvy jsou platná, jsou-li jimi písemně potvrzena.

Dodávky zboží budou realizovány na základě kupní smlouvy a/nebo na základě smlouvy o dílo. Kupní smlouva a/nebo smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu/odběrateli doručeno písemné potvrzení jeho objednávky prodávajícím/zhotovitelem, resp. prodávajícímu/zhotoviteli je doručeno písemné přijetí nabídky kupujícím/odběratelem. Kupní smlouva a/nebo smlouva o dílo může být uzavřena samostatným písemným dokumentem

Smlouvu od dílo a/nebo kupní smlouvu lze uzavřít prostřednictvím fyzických dokumentů nebo prostřednictvím e-mailu.

2.Cena

Smluvně stanovená cena zboží a/nebo díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude uvedená na faktuře daňovém dokladu dle platných daňových zákonů ČR.

3.Platební podmínky

Podkladem pro provedení platby je faktura daňový doklad vystavený firmou VETRA. Cena je splatná ve lhůtě stanovené smlouvou. Není-li smlouvou stanoveno jinak je faktura splatná do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Kupní cena a/nebo cena za dílo je splacena okamžikem připsání částky, která odpovídá fakturované částce, kupujícímu/objednateli, ve prospěch bankovního účtu uvedeného na faktuře.

Dostane-li se kupující/objednatel do prodlení s plněním finančního závazku nebo jeho části, je povinen na základě vystavené faktury zaplatit zákonný úrok z prodlení. Bylo-li smluveno plnění finančního závazku kupujícího/objednatele ve splátkách, stávají se splatnými najednou i všechny zbývající splátky, společně se splátkou, s jejímž zaplacením se dostal do prodlení delšího než 14 dnů.

Po dobu prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny bude dodavatelská povinnost prodávajícího/zhotovitele pozastavena.

Pokud se kupující/objednatel dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv svého finančního závazku vůči firmě VETRA který nesplní ani v dodatečné lhůtě, je firma VETRA oprávněná odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva apovinnosti smluvních stran plynoucích z předmětné smlouvy.

Kupující/odběratel není oprávněn zadržovat případné platby z důvodu existence vlastních pohledávek vůči dodavateli/zhotoviteli (např. nárokům z odpovědnosti za vady či nárokům na náhradu škody). Proti pohledávkám dodavatele/zhotovitele mohou být započteny pouze ty splatné protipohledávky, které jsou nesporné anebo soudem pravomocně přiznané.

4.Dodání

Firma VETRA předá nebo odešle zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené ve smlouvě a/nebo v potvrzené objednávce. Nevyplývá-li termín dodání ze smlouvy, je firma VETRA oprávněná stanovit termín dodání/plnění sama.

Smluvně stanovená dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky.

Firma VETRA současně se zbožím předá kupujícímu/objednateli doklady nutné k převzetí a k užívání zboží a/nebo díla.

Přechod odpovědnosti za škodu na zboží nastane v okamžiku předání zboží kupujícímu.

Nestanoví-li smlouva jinak, firma VETRA rozhoduje, zda si dodání zboží a/nebo provedení díla uskuteční sama nebo zda k realizaci využije jiný právní subjekt.

Firma VETRA je oprávněna poskytnout předmět prodeje a/nebo plnění díla po částech.

Firma VETRA se zprostí svého závazku, stane-li se předmět prodeje a/nebo plnění díla nemožným.

Firma VETRA se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku opožděného dodání předmětu prodeje a/nebo plnění díla tehdy, je-li prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou překážky, jež nastaly nezávisle na vůli firmy VETRA, a jež jí brání ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by firma VETRA tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Jestliže je kupující/objednatel v prodlení s převzetím zboží nebo díla, firma VETRA učiní opatření přiměřená okolnostem k jeho uchování a/nebo ochranou provedeného díla, přitom má však právo na náhradu nákladů nutně nebo účelně k tomu vynaložených. Firma VETRA je oprávněna zadržovat předmět prodeje a/nebo předmět plnění díla, dokud jí tyto náklady kupující/objednatel neuhradí.

Nepřevezme-li kupující/objednatel zboží a/nebo dílo ani v dodatečné stanovené lhůtě, poskytnuté mu firmou VETRA, je tato oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení kupní ceny je dodané zboží majetkem firmy VETRA. Dodané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

Pro případ, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li na jeho majetek vyhlášen konkurs ještě před úplným zaplacením kupní ceny, má firma VETRA právo odstoupit od smlouvy a bez soudního projednání činit veškeré úkony k zajištění zboží, jež je stále v jejím vlastnictví. Kupující je povinen strpět odvoz nezaplaceného zboží pracovníky firmy VETRA, nebo firmou pověřenou firmou VETRA. Takto vzniklé náklady firmě VETRA se kupující zavazuje zcela uhradit spolu s případnou náhradou za jím způsobené poškození zboží v době jeho držení a používání.

Před nabytím vlastnictví nesmí kupující dodané zboží zastavit ani převést na třetí osoby.

6.Odpovědnost za vady

Kupující/objednatel je povinen si zboží a/nebo dílo při převzetí řádně prohlédnout. Případné výhrady je povinen uvést do předávacího protokolu, případně neprodleně komunikovat prostřednictvím e-mailu info@vetrainternational.cz.

Odpovědnost firmy VETRA za vady zboží vzniklé po předání zboží a/nebo díla vzniká pouze pokud jsou splněny záruční podmínky dle těchto VOP.

Prodávající/zhotovitel neodpovídá kupujícímu/objednateli za nepřímé škody, včetně škod týkajících se ztrát ve výrobě, ušlého nebo očekávaného zisku.

7.Záruční podmínky

Na dodané zboží je poskytnuta záruka v délce 12 (dvanáct) měsíců. Záruční doba začne běžet dnem dodání a/nebo převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, tj. prokazatelně mimo provoz.

Na provedené dílo a s tím spojenou výměnu náhradních dílů a samostatněprodané díly je poskytnuta záruka 3 (tři) měsíce. Záruční doba běží od data sepsání servisního výkazu o provedeném díle servisním technikem firmy VETRA.

Na zboží ve smlouvě označené jako zboží použité se záruka neposkytuje.

Záruka není poskytována v těchto případech:

  1. na opotřebovatelné díly, které přichází do kontaktu přímo s přepravovaným a manipulovaným materiálem,
  2. jakýchkoliv úprav či změn dodaného zboží samotným kupujícím bez předchozího písemného souhlasu firmy VETRA,
  3. v případech, kdy dojde k poškození zboží cizími vlivy a/nebo přírodními silami.

Případná reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou, a to na e-mail spolu s podrobným popisem závady, v čem se projevuje a s jakými následky.

Náklady spojené s opravami vad zboží a/nebo díla na které se nevztahuj výše uvedené záruční podmínky budou účtovány dle standardního ceníku.

8.Zajištění závazku

Pro případ prodlení se zaplacením celé kupní ceny a/nebo ceny za dílo o více než 14 dnů se kupující/objednatel zavazuje zaplatit firmě VETRA smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodaného zboží a/nebo provedeného díla. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího/zhotovitele na náhradu vzniklé škody, a to v plném jejím rozsahu.

9.Závěrečná ustanovení

Tyto „VOP“ jsou nedělitelnou součástí obchodní a servisní dokumentace (nabídky, ceníky, smlouvy apod.) firmy VETRA. Smluvní vztahy a činnosti nespecifikované v těchto „VOP“ se řídí platným OZ ČR. Tak je tomu i v případě, kdy by se tyto „VOP“ dostaly do rozporu s obecně závazným právním ustanovením kogentní povahy.

Veškeré případné spory smluvních stran souvisící s jejich obchodním vztahem, k němuž se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky budou řešeny přednostně smírnou cestou, případně podáním k věcně i místně příslušnému obchodnímu soudu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy VETRA International s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy VETRA International s.r.o.

Váš partner pro:

Těsná spolupráce s firmami, které ve svém oboru představují světovou špičku je zárukou, že zákazník dostane vždy výrobky a služby na nejvyšší úrovni.

Partneři

PFREUNDT

o nás

30 v lži jak opory hodná aféra složenýma mně. Lakomý až majetku seti otrhali sedělo buben. Hrom žádnálítost koudel 19 řády: kapsáře či doby věčně ze jé výlet divila uf hezký. Odstřelováni, jejž, jeden peru dne zle tej. Ó divá šíří co basově, ode lesy sedmičku, té od huby copak smyslná svá hvězdy.

kontakt

VETRA International, s.r.o.
Na Tržišti 526
345 06 Kdyně
Česká republika

Telefon: +420 379 731 698
Fax.: +420 379 731 794
Email: info@vetrainternational.cz